ЕРАЗЪМ +

ЕРАЗЪМ +

 

Проект 2023-1-BG01-KA122-SCH-000129256

Продължителност: 14 месеца /01.11.2023г. – 31.12.2024г. / 

Обща стойност: 7020 Евро

Бенефициент: ОУ „Христо Никифоров“ – гр.Ловеч

Партньор:     Anatolia Mobility– междинна организация, обслужваща мобилности по
програма "Еразъм+" в Турция

 

Цели на проекта:

Насилието над деца не е изолиран феномен, то е навсякъде - във всяка държава, общество и социална група. To има различни форми – физическо, психологическо,сексуална злоупотреба, експлоатация, неглижиране или малтретиране, вербално насилие, тормоз, кибер тормоз. Насилието е проблем на общественото здраве и на правата на човека с потенциално опустошителни и скъпи последици. видими за всички.
В тази обстановка педагозите имат нужда от подкрепа, споделяне на опит и сътрудничество с колеги от други страни в борбата с нарастващата агресия. Включването в стратегическите партньорства на KA122 по програма "Еразъм+" ще позволи да разработим нова визия за постигане на спокойна атмосфера без насилие и позитивен климат в училище.
- Едно от очакванията на нашата организация след реализация на настоящия проект е да се променят нагласите към тормоза и училищният живот да се реорганизира така, че да има по-малко места и възможности за прояви на тормоз.
- Основният акцент в изпълнението на настоящия проект попада върху включването на групата в структуриран курс, организиран от Anatoliamobility на тема "Борба с тормоза в училище". 

 

Проектни дейности:

Първи (подготвителен) етап: Преди осъществяване на мобилността е необходимо да се направи анализ на равнището на настоящия капацитет на участниците и техния практически опит в борбата с училищния тормоз. След запознаване с темите от предварителната
структурирана програма на обучението ще се направи проучване с цел определяне на нагласите и очакванията от ползите на предстоящата мобилност.


Втори (същински) етап: Краткосрочната мобилност е планирана в посока повишаване на квалификацията и практическите умения на част от състава на ОУ „Христо Никифоров” чрез изучаване на опита и добрите практики на партньорската институция от Турция.
Мобилността ще бъде осъществена под формата на участие в структуриран курс на обучение, което има за задача да подпомогне професионалното развитие на участниците и отговаря на стремежа на ОУ „Христо Никифоров” към интернационализация и
модернизация. Чрез обмяната на опит очакваме участниците да научат нови и различни интерактивни упражнения, които да помогнат да развият у учениците саморефлексия и емпатия. Да се запознаят с нови методи, които улесняват участието и насърчават споделянето и осмислянето на преживяното. Включването в стратегическите партньорства на KA122 по програма "Еразъм+" ще позволи да разработим нова визия за постигане на спокойна атмосфера без насилие и позитивен климат в училище.


Трети (заключителен) етап: Резултатите и натрупаният опит ще бъдат представени и споделени на информационни събития с всички членове на училищната общност. Ще се изготвят оценка и предложение за оптимизиране на всички процеси, дейности и форми на
работа в училището, свързани с превенцията на тормоза и насилието в училищна среда. Със съдействието на Община Ловеч и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ще се проведат междуинституционални срещи по
темата. Резултатите ще се оповестяват както стандартно, така и посредством използване възможностите и ресурсите на цифровите инструменти и свързаните с програма "Еразъм+" интернет платформи. 

 

Очаквани резултати:

1. Подобряване на афинитета към разпознаване на симптомите на различните видове тормоз
сред учениците.
2. Повишаване прага на чувствителност към симптомите на училищния тормоз.
2. Повишаване осведомеността по проблема и обмяна на добри практики между учителите
от партниращите
организации.
3. Повишаване на капацитета на екипа по отношение на нови кооперативни и
възстановителни подходи за работа с учениците.
4. Създаване на позитивна образователна среда, където всички заинтересовани страни -
учители,
непреподавателски състав, ученици, родители могат да се чувстват сигурни за здравето и
благополучието си,
спокойни в отношенията помежду си и удовлетворени от труда си.
5. Подобряване на училищния климат от страна на всички участници в училищния процес.Файл
УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ КАЗАХА „НЕ“ НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ ДЕЙНОСТТА Е ПО ПРОЕКТ „ВСИЧКИ ЗАЕДНО СРЕЩУ ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ“ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

На 14 юни в двора на ОУ „Христо Никифоров“ се проведе спортен празник под наслов „ Всички заедно срещу тормоза в училище“. Учениците от IV, V и VI клас премериха сили в турнири по футбол и волейбол. Целта на събитието е да провокира децата да поддържат помежду си толерантни взаимоотношения, да се подкрепят, да работят в екип и да се сведат до минимум проявите на физическа и вербална агресия. Намаляването на предпоставките за прояви на тормоз сред подрастващите ще подобри в голяма степен училищния микроклимат и ще благоприятства за спокойна атмосфера за учене, развитие и усъвършенстване на учениците. Партньор на събитието е Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Ловеч. По линия на Местната комисия от началото на учебната година в ОУ „Христо Никифоров“ се реализира програма „НЕ на агресията“ за превенция на агресивното поведение в училище, в която са включени ученици от IV-VII клас на ОУ „Христо Никифоров“. Гост на празника беше госпожа Даниела Данова – секретар на МКБППМН-Ловеч, която насърчи учениците да спортуват, тъй като спортът изгражда характер, воля и ни дава здраве. Събитието беше открито от директорът на училището г-н Венцислав Христов, който използва възможността да поздрави учениците с успешното завършване и да награди, отличилите се през учебната година. Той поздрави всички членове на училищната общност за положения труд в посока изграждане на спокойна и толерантна среда, както и усилията да формират у учениците на екологична култура, тъй като празникът съвпадна и с друга важна за училището новина – ОУ „Христо Никифоров“ е удостоено с престижния приз „Зелен флаг“ на Европейската федерация за екологичното образование. Това значимо признание, училището получи за задълбочената си работа по екологични проекти и програми, както и за приноса си в екологичното образование на подрастващите. Това е кулминацията на съвместния проект между Българско Движение „Син флаг“ и „Девин“ЕАД „Влез в Зеления кръг“, насочен към разширяване на мрежата от Екоучилища в България. Зеленият флаг, развят в двора на училището е и в изпълнение на целите по спечелената от ОУ „Христо Никифоров“ Акредитация по програма „Еразъм +“ : да наложим стандарт за ефективно използване на ресурсите, с които разполагаме. Да обучаваме нашите ученици как да поддържат глобалната цялост на екосистемата, а именно качеството на въздуха, почвата, водата и живите същества, без които нямаше да ни има и нас.

14.06.2024

Файл
„ СЪЩИТЕ, НО РАЗЛИЧНИ“

Учениците от 5 б клас взеха участие в интерактивна дейност по проект „Всички заедно срещу тормоза в училище“, финансиран по програма „ Еразъм +“ на Европейския съюз. Водещ на дейността бе г-жа Йоана Иванова – класен ръководител и участник в проекта. Активността „Същите, но различни“ изследва недоразуменията и тормоза. Учениците откриват приликите и различията момежду си и ги споделят с другите. Целта е да се помогне на децата да се опознаят като същевременно оценяват различията си. В хода на занятието учениците трябваше да си изберат партньор и да намерят три неща, по които се различават и три неща, по които си приличат или харесват. С класа бе обсъдена разликата между тормоза и недоразуменията. Обяснено беше, че недоразумения могат да възникнат, когато наистина не познавате някого твърде добре и че ако си различен не означава, че си по-добрър или по-лош от другия.

Файл
РОДИТЕЛСКА СРЕЩА „ВСИЧКИ ЗАЕДНО СРЕЩУ ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ“

На 14 май в ОУ „Христо Никифоров“ се проведе родителска среща на четвъртите класове. Родителите на четвъртокласниците бяха запознати с проекта "Всички заедно срещу тормоза в училище" по програма Еразъм+ и различните дейности по проекта, които са извършени до момента. Класните ръководители и родителите обсъдиха понянията тормоз и насилие, кои прояви не се считат за тормоз, видовете тормоз, причини и фактори за агресивно поведение. Класните ръководители коментираха с родителите как да се подобрят взаимоотношенията между децата, как да се постигне добър училищен микроклимат и как учениците да общуват пълноценно със своите връстници учители. Подкрепата от страна на родителите, активното им включване в училищния живот и сътрудничество с учителите са стъпка за превенция на агресивното поведение.

20.05.2024

Файл
УЧИТЕЛИ ОТ ОУ „ХРИСТО НИКИФОРОВ“ ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ В ТУРЦИЯ

От 24 до 30 март четирима учители от ОУ „Христо Никифоров“ ще посетят Турция, където ще вземат участие в структуриран курс по темата за училищния тормоз. Обучението е в рамките на проект № 2023-1-BG01-KA122-SCH-0000129256 „Всички заедно срещу тормоза в училище“ по програма „Еразъм+“. ОУ "Христо Никифоров" притежава своя училищна култура, формирана в хода на дългогодишна история. Въпреки че всички членове на училищната общност се стремят към поддържане на благоприятен психо-социален климат и осигуряване на висок стандарт за провеждане на образователния процес, е необходимо педагогическите специалисти да бъдат обучени да разпознават още в началото признаците на тормоза, което ще позволи да се предприемат навременни мерки. Включването в стратегическите партньорства на KA122 по програма "Еразъм+" ще позволи на училището да разработи нова визия за постигане на спокойна атмосфера и позитивен климат.

19.03.2024

Файл
ОУ „Христо Никифоров“ представи добри практики по програма „Еразъм +“

На 5 декември в платформата MSTeams се проведе онлайн обучение на тема: „Различните деца“. Обучението беше организирано от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Национално звено за координация по дейност eTwinning . Работата на професионалната училищна общност на ОУ „Христо Никифоров“ по проект „В подкрепа на нашите специални деца и техните семейства“, финансиран по програма „Еразъм+“ бе представена от Пенка Петрова – педагогически съветник. Обучението беше насочено към преподаватели на деца със специални образователни потребности, както и към учители, работещи с талантливи или различни деца. Участниците се запознаха с ресурсите на новата eTwinning платформа и възможностите, които тя предлага за интегриране на иновативни педагогически методики и дигитални инструменти за преподаване и учене; с добри практики от реализирани eTwinning и „Еразъм+“ проекти.

08.12.2023