ЕРАЗЪМ +

ЕРАЗЪМ +

Договор № 2022-1-BG01-KA122-SCH-000074166

Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани

 

Продължителност: 15 месеца (01.11.2022 – 31.01.2024)

Обща стойност: 22 950 евро

Бенефициент: ОУ „Христо Никифоров“ – гр.Ловеч

Партньор:     SISTEMA TURISMO – италиански акредитиран център за обучение.

 

Цели на проекта:

Чрез реализацията на настоящия проект очакваме да се запознаем с нови ефективни модели на работа с деца със специални образователни потребности и чрез прилагането им да намерим най-подходящия индивидуален подход за корекционно въздействие върху всеки един ученик с оглед същинското му приобщаване. Стремим се към усъвършенстване и развитие на няколко основни направления:

- Модели на работа за повишаване степента на социално и образователно включване на ученици със СОП;

- Диагностика и идентифициране на учениците със специфични обучителни затруднения;

- Изграждане на доверие чрез подходи за общуване с родителите с цел осъзнаване необходимостта от своевременно започване на работа със специалисти;

- Подходящи форми на извънкласни дейности за ученици със системни ниски постижения в училище;

- Прилагане на ефективни инструменти за въздействие върху ученици с хиперактивно поведение и дефицит на внимание;

- Форми на създаване и поддържане на отношения с външни специалисти и организации за подпомагане процеса на приобщаване.

 

Проектни дейности:

Дейностите по настоящия проект са планирани в три етапа:

Първи (подготвителен) етап: Разработване на собствени програми по предложените от партньорската организация теми с цел сравнителен анализ на методите и подходите за работа, прилагани в ОУ "Христо Никифоров" и практиката на италианските колеги при работата с ученици със СОП. Създаване на eTwinning партньорства.

Втори (същински) етап: Осъществяване на едноседмична краткосрочна мобилност до Римини, Италия, под формата на участие в обучение с цел изучаване на опита и добрите практики, подготвени от партньорите SISTEMA TURISMO. В обучителната програма са заложени теми, свързани със запознаването и научаването на нови и иновативни методи за работа с ученици със специфични нужди.

Трети (заключителен) етап: Представяне пред педагогическия колектив на споделения от италианските колеги опит. Изготвяне на оценка и предложение за оптимизиране на всички процеси, дейности и форми на работа в училището с оглед същинско приобщаване на децата със специални нужди.

 

Очаквани резултати:

Очакваме придобитият опит от наблюдаваните практики на италианските колеги да допринесе за подобряване качеството на индивидуалната работа с децата със специални образователни потребности от страна на техните преподаватели, логопед, ресурсен учител и психолог чрез намиране и прилагане на най-подходящия индивидуален подход за корекционно въздействие. Използването на нестандартни арт-терапевтични техники, приказкотерапия, специфични методи на преподаване, обогатени от натрупаните нови познания по време на мобилността, ще допринесат за личностното развитие на децата, разгръщането на техния индивидуален потенциал и стабилизирането на емоционалното им състояние. Очакваме да се задълбочи доверието от страна на родителите към екипа професионалисти от ОУ "Христо Никифоров", което ще допринесе за подобряване на взаимната работа със семействата на учениците със специални нужди.