ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БДП НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО VII КЛАС (утвърдени със Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. на Министъра на образованието и науката)