ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ВСИЧКИ ЗАЕДНО СРЕЩУ ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ“

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ВСИЧКИ ЗАЕДНО СРЕЩУ ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ“

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ВСИЧКИ ЗАЕДНО СРЕЩУ ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ“

   На 26 юни в актовата зала на ОУ „Христо Никифоров“ се състоя заключителната среща за представяне на дейностите по Проект „Всички заедно срещу тормоза в училище“, финансиран по Програма „Еразъм +“.

Гости на събитието бяха  Юлиян Петров – председател на Синдикат „Образование“ към КТ“ Подкрепа“, Румяна Еврева – инспектор ДПС РУ на МВР-Ловеч,  Даниела Данова – секретар на МКБППМН към Община Ловеч, Младен Додев-старши експерт по природни науки и екология в РУО – Ловеч, Николай Пенев – председател на Обществения съвет към училището,  директори на училища от община Ловеч.

Срещата бе открита от Венцислав Христов- директор на ОУ „Христо Никифоров“, а Йоана Иванова като участник в проекта, запозна присъстващите с основните цели  и извършените дейности. Проектът е на стойност 7020 евро със срок за изпълнение 14 месеца и е реализиран в партньорство с Anatolia Mobility- Турция.

Четирима педагогически специалисти от ОУ „Христо Никифоров“ взеха участие в краткосрочна мобилност, проведена в гр. Анталия, Турция, чиято основна цел е чрез обмяна на опит и добри практики да се повишат квалификацията и практическите умения на учителите за справяне в ситуации на тормоз.  

Същинският етап на проекта е интегрирането на новопридобитите знания и споделен опит в ежедневната работа.

 С учениците се проведоха интерактивни занимания, които насърчават позитивното общуване, добрите постъпки, начини за правилно реагиране в ситуация на тормоз , които са добра основа за установяване на социално-приемливо поведение. Проведени бяха и Тематични родителски срещи, на които бяха обсъдени различни стратегии за справяне с агресията, както и основните причини за нея в детска възраст. Като заключение на 14 юни съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни се проведе спортен празник с участието на родители.